top of page

Om Värmdö Scenskola

Värmdö scenskola är en föreningsdriven kulturskola. Vårt mål är att ge barn och ungdomar i Värmdö kommun undervisning i de
sceniska konstformerna.

Värmdö Scenskola ger eleven möjlighet att utveckla
- kunskap och färdighet inom sitt ämne
- förbättra och förfina tekniken
- personlighet och fantasi
- samarbetsförmåga och kommunikation
- eget skapande och uttryck
- initiativförmåga och flexibilitetcenskolan

Hur vi arbetar:
Värmdö Scenskola arbetar utifrån en hösttermin då eleverna arbetar och har fokus på teknik, som inom dansen bl.a. är kropps - och rumsmedvetenhet, koordination, styrka, smidighet och musikalitet, inom teater bl.a. är gruppövningar i drama, improvisationer, koncentration och fantasi och inom musik arbetar vi med grundläggande till mer avancerad teknik.
Vårterminen är produktionsinriktad och vår ambition är att eleverna ska få bekanta sig med de stora författarna och deras verk. Vi blandar vilt dåtid, nutid och framtid, såväl i text som i kostym, koreografi och musik. Allt för att påvisa ungdomarna att allt är möjligt.
För att öka förståelse för varandra, visa respekt till sin kamrat och öka samarbetsviljan, blandar vi inte bara konstformerna utan också både ålder och nivå.

Värdegrundsarbete:
Värmdö Scenskola arbetar aktivt med respekten för alla människors lika värde, motverka kränkande behandling och motverka traditionella könsmönster, att ge förutsättningar för både pojkar och flickor möjlighet att jämställt utöva kulturaktiviteter.

 

Ingen får diskrimineras via exempelvis permanent nivåindelning, petning från en grupp eller läger för endast vissa utvalda. Vid behov av nivåindelning görs det i samråd mellan lärare, elev och vårdnadshavare och med elevens bästa i fokus. Att förhållningssättet mellan elev och lärare är, att alltid bemöta varandra respektfullt och respektera varandras kunskaper och erfarenheter.

 

Verksamheten bedrivs i enlighet med FN:s barnkonvention samt med kommunens nu gällande och tillkommande policydokument, riktlinjer och rutiner samt ungdoms-, kultur och fritidsnämndens prioriterade områden och inriktningsmål.

 

Att ge barn och ungdomar möjlighet till undervisning i de sceniska uttrycksformerna så att de utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenhet. Att ge både pojkar och flickor möjlighet att jämställt utöva kulturaktiviteter. All vår verksamhet ska vara tillgänglig för medborgare med funktionshinder. Värmdö scenskola samarbetar med grundskolorna inom Värmdö kommun.

Drog- och alkoholpolicy:
Värmdö Scenskolas drog- och alkoholpolicy ska bedrivas i enlighet med kommunens gällande policydokument.

bottom of page