top of page

Mål & kursplan

Värmdö Scenskolas alla elever ges möjlighet till undervisning i de sceniska uttrycksformerna så att de utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenhet.
Värmdö Scenskolas lärare ska skapa ett lustfyllt lärande med övningar som också förbättrar tekniken inom de olika ämnesområdena. Presentera nya utmaningar på rätt nivå och stimulera eleverna i sitt lärande och det konstnärliga skapande.
Eleverna ska få möjlighet att prova sig fram och arbeta med att utveckla det egna uttrycket och få möjlighet att upptäcka nya genrer och konstinriktningar.
Alla elever ska bli sedda och få den individuella hjälp som behövs.

Inflytande och ansvar
Värmdö Scenskolas elever ska ges möjlighet till eget inflytande och ansvar. Vara delaktiga i sin utveckling och i sitt lärande. Kunna påverka repertoar och genre. Lärarna uppgift blir att möte upp elevernas behov, förväntningar och önskemål. Föreställningsarbetet i synnerhet blir ett skapande forum för allas idéer och fantasier både för eleverna och lärare. Inför produktionerna blir elevens inflytande och ansvar påtagligt.

- Personlighet och fantasi.

- Samarbetsförmåga och kommunikation.
- Eget skapande och uttryck initiativförmåga och flexibilitet.

 

Kurs / Ämnesplan för Teater, Dans, Musik och Sång

Grundläggande teaterkunskaper
Använda rösten och kroppen som ett gestaltande redskap. Karaktärsgestaltning och rumsmedvetenhet. Rörelseövningar och lekar. Inlevelseförmåga, uttrycka olika känslor och sinnesstämningar. Utforma roller/karaktärer, bygga en historia och improvisera mot ett gemensamt mål. Träna lyhördhet och samspel, bejaka varandras idéer. Omvandla leken till en presentation inför publik och förståelse för scenrummet och grundläggande teaterbegrepp.

Fördjupade teaterkunskaper
Medvetandegöra relationen till sin medspelare och till publik. Söka sitt personliga uttryck. Arbeta med olika rollkaraktärer, improvisationer och scennärvaro. Samarbeta i olika gruppkonstellationer. Uttrycka de verbala och fysiska uttryckssätten. Vara delaktig i processen som leder fram till uppspel och framträdande. Arbeta med manus och grundläggande rollanalys.

Avancerade teaterkunskaper
Karaktärs- och textanalys. Samarbeta kring en konstnärlig tolkning. Ha goda kunskaper om teaterns olika uttryck på scenen. Kunna improvisera inför publik. Samarbeta med andra konstformer och kunna ta ansvar för arbetsprocessen. Presentation av ett verk/dramatiker.

Grundläggande danskunskaper
Kroppskännedom och rumsuppfattning. Kunna göra enkla rörelser i relation till musik och rytmik. Arbeta med uttryck, stämningar, form och dynamik. improvisationsövningar och eget skapande. Träna lyhördhet och samspel, bejaka varandras idéer. Grundläggande danstekniska begrepp. Danspresentation inför publik och förståelse för scenrummet och grundläggande teaterbegrepp.

Fördjupade danskunskaper
Grundläggande dansteknik inom respektive genre, såsom styrka, smidighet, placering, dynamik och koordination. Arbeta musikaliskt/rytmiskt med rörelsekombinationer. Använda improvisationen som verktyg för att hitta ett personligt uttryck, nya uttryck och eget skapande. Utveckla scenvana, ingå i framträdande och kunna ta eget ansvar vid föreställningar.

Avancerade danskunskaper
Använda danstekniken som ett medel för att nå ett uttryck. Avancerade danskombinationer, koreografiska övningar och improvisationer. Ingå i sammanhang med olika konstformer och kunna ta ansvar för det konstnärliga resultatet.

Grundläggande musikkunskaper

Instrumentkännedom,  teori, rytmik och notläsning. Spela enklare melodier och rytmer i olika stilar. Bekanta sig med ackorden och hur man transponerar. Gehörsträning genom att lyssna och härma.

Fördjupade musikkunskaper
Utveckla interpretationen som dynamiken, fraseringen, koordinationen, det personliga uttrycket, sin personliga stil. Utveckla notläsning och gehör, utveckla olika komp-stilar och utöka ackordförrådet.

Avancerad musikkunskap
Göra egna tolkningar och komponera egna låtar, utveckla improvisationstekniken och samarbeta med andra/spela i grupp i olika konstellationer. Förbereder ett publikt möte. Vi förbereder för högre studier.

Grundläggande sångkunskaper
Träna andningsteknik och sångstöd, träna både röst och kropp som ett gestaltande redskap. Träna frasering, rytmik och notläsning. Träna att våga uttrycka en känsla och hitta ett personligt uttryck. Sjunga melodier och sånger i olika genrer/stilar, träna gehör genom att lyssna och härma.

Fördjupade sångkunskaper
Utveckla interpretation som dynamiken, fraseringen och artikulationen. Utveckla sitt personliga uttryck och sin personliga stil samt scenspråk. Utveckla notläsning och gehör och prova att improvisera. Utöka repertoaren i olika genrer. Utveckla textinterpretationen/analysera text och gestaltning. Förbereda för sceniska framträdanden.

Avancerad sångkunskap
Göra egna tolkningar och utvecklar den egna känslan, arbeta och förstärka det personliga och unika i varje röst. Arbetar med mikrofonteknik. Utveckla improvisationstekniken. Vi samarbetar med andra/sjunger i grupp och förbereder ett publikt möte. Vi förbereder för högre studier 

Värmdö Scenskola skräddarsyr och anpassar undervisningen individuellt till varje elevs förmåga och intresse. Tillsammans med eleven skapar vi en musikalisk kreativ frizon.


Medlemskap
Om du vill bli medlem i i Värmdö Scenskola är du välkommen att kontakta oss.

bottom of page